Hideyoshi Toyotomi and Nene - $3.15

Kenshin Uesugi and Shingen Takeda - $0.15

Mitsuhide Akechi and Gracia - $1.44

Tadakatsu Honda and Ieyasu Tokugawa - $0.24

Ieyasu Tokugawa - $0.07

A whole new world - $0.05

Battle of Sekigahara - $0.09

Hideyoshi & Young Hideyoshi - $0.06

Hideyoshi Hashiba - $0.06

Kenshin & Young Kenshin - $0.25

Kenshin Uesugi (Profile Background) - $0.05

Masamune & Shigenaga - $0.21

Nobunaga & Young Nobunaga - $0.13

Nobunaga Oda (Profile Background) - $4.48

Royal Offense - Red Dragon - $0.05

Secret Place - $0.03

Shingen & Young Shingen - $0.11

Shingen Takeda (Profile Background) - $0.87

The Battle of Sekigahara - $0.19

Young Hideyoshi & Hideyoshi - $0.05

Young Kenshin & Kenshin - $0.06

Young Nobunaga & Nobunaga - $0.07

Young Shingen & Shingen - $0.06