Long Tom - $0.11

Bf109 Chase - $2.99

Ferdinand - $0.00

Flak 88 - $0.36